Shopping Cart

Algemene Voorwaarden

Laatste update: 1 December 2022

Lees alstublieft deze Gebruikersvoorwaarden (“voorwaarden”, ” Gebruikersvoorwaarden”) zorgvuldig door voordat u de https://shopandjoy.nl/ website (de “Service”) gebruikt, beheerd door Shopandjoy (“ons”, “wij”, of “onze”).

Uw toegang tot en het gebruik van de Service is afhankelijk van uw akkoordverklaring en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Service.

Door de toegang tot of het gebruik van de Service stemt u in met deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, kunt u geen toegang krijgen tot de Service.

Accounts

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u te allen tijde nauwkeurige, volledige en actuele informatie verstrekken. Als u dit niet doet, maakt u inbreuk op de Voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Service.

U bent verantwoordelijk voor het beschermen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of handelingen met uw wachtwoord bij onze Service is of bij een service van derden.

U stemt ermee in uw wachtwoord niet met derden te delen. Stel ons onmiddellijk op de hoogte wanneer u inbreuk op de beveiliging of het ongeautoriseerde gebruik van uw account opmerkt.

Intellectuele Eigendom

De Service en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn en blijven de exclusieve eigendom van Shopandjoy en zijn licentiegevers.

Links naar andere Websites

Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet van Shopandjoy zijn of door deze worden beheerd.

U erkent verder en stemt ermee in dat Shopandjoy niet direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke beschikbare inhoud, goederen of diensten op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u nadrukkelijk aan om het privacy beleid en de voorwaarden te lezen van elke website of Service van een derde die u bezoekt.

Opzegging

We kunnen uw account onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving of enige aansprakelijkheid, wegens maar niet beperkt tot een schending van de voorwaarden, om welke reden dan ook opzeggen of opschorten.

Bij opzegging vervalt uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u stoppen met het gebruik van de Service.

Alle Voorwaarden die door hun aard na opzegging van kracht zouden moeten blijven, blijven na opzegging van kracht, met inbegrip van maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, vrijwaringen van garanties, vrijwaringen en beperkingen van aansprakelijkheid.

Disclaimer

Het gebruik van de Service is op eigen risico. De Service wordt geleverd op een “AS IS”- en “AS AVAILABLE”-basis. De Service wordt geleverd zonder enige expliciete of impliciete vorm van garantie met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-schending of uitvoering.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, zonder inachtneming van conflicterende wettelijke bepalingen.

Tekortkoming in de afdwinging van enig recht of bepaling van deze Voorwaarden wordt niet beschouwd als een afstand van die rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen een volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en treden in de plaats van alle eerdere overeenkomsten die mogelijk tussen ons met betrekking tot de Service zijn gesloten.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een materiële herziening wordt gedaan, proberen wij u minstens 30 dagen voor de nieuwe voorwaarden van kracht worden op de hoogte te brengen. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar eigen inzicht bepaald.

Door toegang te blijven verschaffen tot onze Service of deze te blijven gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, stemt u in met de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, kunt u stoppen met het gebruik van de Service.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op info@shopandjoy.nl.