Shopping Cart

Leveranciersvoorwaarden

Hieronder treft u de Leveranciervoorwaarden aan. Wij verzoeken u vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door u aan te melden als Leverancier, geeft u aan deze Leveranciervoorwaarden te accepteren.

Artikel 1 – Definities​

shopandjoy.nl site: www.shopandjoy.nl

Enjoy Company shopandjoy.nl Mispelhoefstraat 21-A 5651 GK Eindhoven North Brabant, The Netherlands Opererend onder BTW nummer: NL003505226B58, Kamer
van Koophandel KvK 80910785 .

Leverancier: iedere natuurlijke persoon vanaf de leeftijd van achttien (18) jaar of rechtspersoon die de shopandjoy.nl Leveranciervoorwaarden heeft aanvaard en door shopandjoy.nl als Leverancier is geaccepteerd om Gebruikers via Links toegang te verschaffen tot de shopandjoy.nl site.
First party cookie: Een klein (tekst) bestandje, dat op de computer van de bezoeker wordt geplaatst door de website (www.shopandjoy.nl) die wordt bezocht door de Gebruiker, met daarin allerlei relevante persoonlijke informatie.
Cookietijd: Is de instelling van de First party cookie dat bepaalt gedurende welke periode (tijd) de cookie actief blijft op de computer van de Gebruiker.
Last Cookie Counts: Het principe waarbij de verkoop wordt toegewezen aan het laatstemarketingkanaal via welke de Gebruiker zich toegang heeft verschaft tot de shopandjoy.nl site.
Artikelen: alle producten die worden aangeboden op de shopandjoy.nl site.

Link: een elektronische link naar de shopandjoy.nl site die de Leverancier via de site https://shopandjoy.nl/leveranciersvoorwaarden heeft aangemaakt en via internet
openbaar maakt of openbaar doet maken.

Gebruiker: iedere Gebruiker van Internet die zich via een Link toegang verschaft tot de www.shopandjoy.nl site en zodoende één of meer Artikelen koopt van shopandjoy.nl
Content: (een deel van) het aanbod van Artikelen op de shopandjoy.nl site, zoals tekst, afbeeldingen, recensies, downloads, dat shopandjoy.nl ten behoeve van het Leverancierprogramma ter beschikking stelt via de site https://www.shopandjoy.nl

Artikel 2 - Aanmelding en acceptatie

2.1. Iedereen van achttien (18) jaar en ouder die over een site op Internet beschikt kan zich aanmelden als shopandjoy.nl Leverancier.
2.2. Aanmelding als shopandjoy.nlLeverancier houdt in dat u de Leveranciervoorwaarden aanvaardt en deze zult respecteren.
2.3. Om als Leverancier te worden ingeschreven dient u:
a. het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid in te vullen;
b. te bevestigen dat u de Leveranciervoorwaarden heeft aanvaard door de Akkoordbutton aan te klikken;
c. als Leverancier te zijn geaccepteerd door shopandjoy.nl.
2.4. shopandjoy.nl informeert u in beginsel binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier waarbij de aanvaarding van de Leveranciervoorwaarden is bevestigd of shopandjoy.nl u als Leverancier accepteert.
2.5. shopandjoy.nl kan een aanmelding om haar moverende redenen weigeren, zonder opgave van redenen.

Artikel 3 - Gebruik

3.1. De Leverancier zal er geen misverstand over laten bestaan dat de Artikelen niet door de Leverancier, maar door shopandjoy.nl worden verkocht.
3.2. De Leverancier is gerechtigd om de naam shopandjoy.nl en de (overige) merken, logo’s en andere onderscheidingstekens van shopandjoy.nl uitsluitend ten behoeve van het shopandjoy.nl Leverancierprogramma te gebruiken op de door shopandjoy.nl van tijd tot tijd aan te geven wijze. De Leverancier zal daarbij alle aanwijzingen van shopandjoy.nl steeds opvolgen. Voorwaarde is bovendien dat geen wijzigingen worden aangebracht en het gebruik niet misleidend dan wel schadelijk voor shopandjoy.nl zal kunnen zijn.
3.3. Het is de Leverancier niet toegestaan de naam shopandjoy.nl en/of de (overige) merken en onderscheidingstekens van shopandjoy.nl of daarmee overeenstemmende tekens op te geven als zoekwoord ten behoeve van advertentieprogramma’s binnen zoekmachines.
3.4. De Leverancier is verplicht in geval zijn/haar site muziek Content bevat in de directe nabijheid daarvan de volgende vermelding af te beelden: Copyright
3.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.2 en 3.3, zal de Leverancier de auteursrechten, merkenrechten en overige rechten van exclusieve aard van Shopandjoy.nl en derden respecteren.
3.6. De Leverancier zal de Content slechts gebruiken ten behoeve van het shopandjoy.nl Leverancierprogramma en hierin geen wijzigingen aanbrengen.
3.7. De prijzen van de Artikelen op de shopandjoy.nl site kunnen regelmatig wijzigen. De Leverancier draagt de verantwoordelijkheid voor dat de prijzen van de Artikelen die (eventueel) op zijn/haar site zijn vermeld in overeenstemming zijn met de prijzen zoals van tijd tot tijd vermeld op de shopandjoy.nl site. Eventuele schade voortvloeiend uit het niet juist vermelden van de prijzen van de Artikelen zullen worden verhaald op de Leverancier.
3.8. De Leverancier zal zich onthouden van ieder doen of nalaten waardoor shopandjoy.nl en/of de Leverancier mogelijk in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving.
3.9. Het is onder meer niet toegestaan dat (door) de inhoud van de site van de Leverancier of van enig (ander) document (zoals advertenties of e-mails) waarin de Leverancier een Link heeft opgenomen:
  1. een pornografisch of gewelddadig karakter heeft;
  2. discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging;
  3. illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
  4. afbreuk kan doen aan de goede naam en reputatie van shopandjoy.nl;
  5. auteursrechten, merkrechten of andere rechten van shopandjoy.nl of enige derde worden geschonden.

Artikel 4 – Commissie

4.1. shopandjoy.nl meet de verkopen van alle Artikelen door de Gebruiker met behulp van een First Party Cookie. De First Party Cookie heeft een Cookietijd van 3 dagen.
4.2. De Leverancier kan aanspraak maken op commissie terzake van alle Artikelen die een Gebruiker heeft gekocht bij shopandjoy.nl direct na klikken op de Link of binnen de gestelde cookie tijd, waarbij het last cookie counts principe geldt en de Gebruiker aan de (betalings)verplichtingen terzake van deze Artekelen jegens shopandjoy.nl heeft voldaan
4.3. Indien de Gebruiker de Artikelen retourneert en/of betaling daarvan ongedaan wordt gemaakt kan de Leverancier geen aanspraak (meer) maken op de betreffende commissie en dient de shopandjoy.nl Leverancier reeds ontvangen commissie terzake aan shopandjoy.nl terug te betalen.
4.4. De commissie wordt berekend over de netto verkoopwaarde per productgroep per maand. Het commissietarief is %15. Maar het kan worden gewijzigd als het niet anders wordt vermeld.
4.5. De registratie van de vertoningen, kliks en verkopen via de site is bindend voor shopandjoy.nl en de Leverancier.

Artikel 5 – Betaling

5.1. Betaling van de commissie door shopandjoy.nl aan de Leverancier zal per maand plaatsvinden op het rekeningnummer dat de Leverancier heeft aangegeven op het aanmeldingsformulier. Commissiebedragen van minder dan (zegge: vijf euro) worden niet uitbetaald. In geval de commissie over een maand minder bedraagt dan (zegge: vijf euro) zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaal bedrag (zegge: vijf euro) of meer bedraagt. Alle betalingskosten, m.u.v. de administratiekosten van shopandjoy.nl, zijn voor rekening van de Leverancier.
5.2. shopandjoy.nl is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de Leverancier verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat shopandjoy.nl uit welken hoofde an ook te vorderen heeft van de Leverancier.
5.3. shopandjoy.nl schrijft maandelijks de facturen en stort het bedrag van de verkopen van haar leveranciers na aftrek van de commissie en andere kosten op de bankrekeningen van haar leveranciers zoals beschreven in het registratieformulier. Shopandjoy.nl kan geen enkel bedrag naar andere bankrekeningen sturen dan het registratieformulier van de leverancier.
5.4. Betalingen worden gedaan voor de bestellingen die zijn voltooid op de afsluitingsdatums van de rekening. Bestellingen die zijn geannuleerd en volledig zijn terugbetaald voordat ze zijn voltooid, worden niet in aanmerking genomen. Indien er later restitutie plaatsvindt van de gefactureerde en betaalde bestellingen, wordt dit van de rekening van de volgende maand afgeschreven.
5.5. shopandjoy.nl behoudt zich het recht voor om leveranciers 20% van het restitutiebedrag in rekening te brengen op eventuele restituties.

Artikel 6 - Beëindiging Leverancierschap

6.1. shopandjoy.nl is te allen tijde gerechtigd om – zonder opgave van redenen – het Leverancierschap te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken. 6.2.Onverminderd haar overige rechten is shopandjoy.nl onder meer gerechtigd om het Leverancierschap met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval: de Leverancier tekort komt in de nakoming van zijn/haar verplichtingen dan wel in strijd met de Leveranciervoorwaarden handelt;
a. de site van de Leverancier naar oordeel van shopandjoy.nl in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn;
b. shopandjoy.nl hier op één of andere wijze schade van zou kunnen ondervinden;
c. de Leverancier in het kader van het Leverancierprogramma onrechtmatig handelt jegens shopandjoy.nl en/of derden, zoals auteurs, uitgevers, producenten, uitvoerend kunstenaars.
6.3. Het Leverancierschap eindigt direct en automatisch in geval:
a. de Leverancier de wetten en regels van de overheid heeft verbroken;
b. het Leverancierprogramma is stopgezet.

Artikel 7 - Gevolgen beëindiging Leverancierschap

7.1. Indien het Leverancierschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:
a. worden de Link(s) verbroken;
b. is Shopandjoy.nl gerechtigd om de toegang van de Leverancier tot Leverancier management te blokkeren;
c. kan de Leverancier, onverminderd het bepaalde artikel 7.2 geen aanspraak (meer) maken op commissie;
d. zal de Leverancier de Content van zijn/haar site onmiddellijk verwijderen;

e. is de Leverancier niet langer gerechtigd om de naam shopandjoy.nl en de (overige) merken, logo’s en andere onderscheidingstekens van shopandjoy.nl in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3.2 te gebruiken.

e. is de Leverancier niet langer gerechtigd om de naam shopandjoy.nl en de (overige) merken, logo’s en andere onderscheidingstekens van shopandjoy.nl in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3.2 te gebruiken.

7.2. Uitsluitend in geval het Leverancierschap is beëindigd in overeenstemming met artikel 6.1, artikel 6.3 en/of artikel 9.3, zal de Leverancier aanspraak kunnen maken op betaling van commissie terzake van verkopen die zijn verricht vóór de beëindigingdatum, conform het bepaalde in artikel 4 en artikel 5 (waarbij onverminderd geldt dat de commissie niet wordt uitbetaald als deze minder dan bedraagt).

7.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.2 en artikel 8, zullen shopandjoy.nl  en de Leverancier geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding door de andere
partij in verband met de beëindiging van het Leverancierschap en doen zij hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1. De Leverancier is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar gebruik, de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van zijn/haar site en alle (andere) documenten (zoals advertenties en e-mails) waarin een Link is opgenomen. De Leverancier vrijwaart shopandjoy.nl voor alle aanspraken dienaangaande.
8.2. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van shopandjoy.nl, is shopandjoy.nl niet aansprakelijk voor schade en/of kosten van de Leverancier in verband met deelname aan het Leverancierprogramma, zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van de shopandjoy.nl site, technische storingen, etc.
8.3. De Leverancier staat ervoor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart shopandjoy.nl terzake van alle aanspraken dienaangaande.

Artikel 9 – Diversen

9.1. De Leverancier zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van shopandjoy.nl en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens shopandjoy.nl
9.2. De Leverancier is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Leverancierschap over te dragen aan een derde, tenzij shopandjoy.nl hiervoor haar schriftelijke toestemming heeft gegeven.
Shopandjoy.nl is te allen tijde gerechtigd om de Leveranciervoorwaarden te veranderen. De Leverancier zal hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht. Ingeval de gewijzigde Leveranciervoorwaarden voor de Leverancier niet acceptabel zijn, is de Leverancier gerechtigd het Leverancierschap te beëindigen. Indien de Leverancier niet tot beëindiging van het Leverancierschap overgaat, wordt de shopandjoy.nl Leverancier geacht de gewijzigde Leveranciervoorwaarden te hebben aanvaard.
9.3. Indien enige bepaling van deze Leveranciervoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

Artikel 10 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1. De Leveranciervoorwaarden en het Leverancierschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.