Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. shop&joy acht eenshop&joy eight one zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons danook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder anderedat wij:

* onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via dezeprivacyverklaring;
* onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijnvoor legitieme doeleinden;
* u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uwtoestemming is vereist;
* passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ookeisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
* uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren ofte verwijderen.
shop&joy is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welkepersoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel www.shopandjoy.nl.
Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met shop&joy.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnenhandelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u telaten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, naw-gegevens enbetalingsgegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren dezeinformatie tot twee jaar nadat uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer inverband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnenontvangen.

Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie overuzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggenmet die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, e-mailadres, ip-adres, naw-gegevens en telefoonnummer.Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot u hetaccount opheft.Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat wij u kunnencontacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnenontvangen.

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.Hiervoor gebruiken wij uw en naam. en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die wemet u sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie enzes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen wezo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/ofdiensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.Via uw account kunt u dit ook doorgeven.Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaardtotdat u het abonnement opzegt.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnenontvangen.

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel, maar dit gebeurt te allen tijdegeanonimiseerd. Met deze statistieken verbeteren we onze webwinkel om zo bijvoorbeeld alleen nogrelevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer overu te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je ditaltijd aan ons melden.Hiervoor gebruiken wij uw Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie voor zesmaanden.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnenontvangen.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:
* per e-mail
* via social media
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt onsblokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via uw account kunt u dit ook doorgeven.

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op hetmoment zelf uw toestemming gevraagd.Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeldde navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt doorbijvoorbeeld Google of Apple zelf. Daar hebben wij geen controle over. Lees dus altijd ook deprivacyverklaringen van de desbetreffende aanbieder.

Advertenties

Onze webwinkel vertoont algemene advertenties. Hierbij houden we geen persoonsgegevens bij, we komendus ook niet te weten of u deze leuk vindt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geenvoorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld alsde politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel, maar deze gegevens zijn altijdgeanonimiseerd.In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van dezediensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaanzodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.
Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbijzullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkelwerken dan niet goed meer.Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies.Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun
privacyverklaringen. (Let op: deze kunnen regelmatig wijzigen)

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wijde volgende maatregelen:
* Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
* Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token
* De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeempagina 3 van 4
* Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemenwaarin persoonsgegevens opslagen zijn
* Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatietussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert
* Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdientaanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogtebent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met onsopnemen. Zie de contactgegevens hieronder.U hebt de volgende rechten:
* uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doeninzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
* het laten corrigeren van fouten
* het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
* intrekken van toestemming
* bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van deverkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij detoezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens
shop&joy
Mispelhoefstraat 21A
5651 GK Eindhoven

info@shopandjoy.nl